Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
indywidualną ofertę

KONTAKT

OC działalności gospodarczej

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone czynem niedozwolonym osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej rodzajowo w umowie ubezpieczenia lub użytkowaniem mienia służącego wykonywaniu tej działalności.

 Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu i na osobie, o ile szkoda objęta zakresem ubezpieczenia wystąpi w czasie trwania odpowiedzialności INTER Polska (Trigger – Loss occurrence). Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

Dodatkowy zakres ubezpieczenia może obejmować:

  • OC kontraktową
  • OC za produkt
  • OC najemcy
  • OC pracodawcy

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych ubezpieczeń: