Skip to main content

OC Firmy z tytułu prowadzenia

działalności gospodarczej

  • Odpowiedzialność za produkt

  • Odpowiedzialność za szkody w mieniu najemcy

  • Rażące niedbalstwo w zakresie ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone czynem niedozwolonym osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub użytkowaniem mienia służącego wykonywaniu tej działalności.

Umowa ubezpieczenia OC Firmy obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu i na osobie. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

Dodatkowy zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej może obejmować m. in.: OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy, OC organizatora imprezy nie podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu, OC gabinetu kosmetycznego oraz inne według wybranych klauzul.

Odwiedź nas w centrum Warszawy lub do nas napisz